Statut udruženja

У складу саодредбама чл.10,11,12, и 78 10,11,12 i 78 Закона о Удружењима „Службени лист РС „ број 51/09, на Скупштини удружења  одржаној 19.јуна 2016 године у Вогњу усвојен је

 

 

 

СТАТУТ

 

 

 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ЛЕК лекализуј

 

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

Члан 1

Удружење грађана „ЛЕК  лекализуј“(у даљем тексту Удружење) је невладино и непрофитно удружење основано  на неодређено време ради остваривања циљева  у области здравствене заштите и социјалних питања, подршке оболелима током лечења и опоравка од болести.Такође циљ удружења је и покретање иницијативе за доношење нових  Закона о регулисању употребе канабиса у медицинске сврхе, као и промена важеђег Закона о контролисаним психоактивним супстанцама, промена важећег Кривичног Законика, као и промене,тј. усклађивање осталих Закона који се тичу ове области.

 

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

 

Члан2

 

 1. Покретање иницијативе за доношење нових  Закона о регулисању употребе канабиса у медицинске сврхе, промена важеђег Закона о контролисаним психоактивним супстанцама, промена важећег Кривичног Законика, као и промене,тј. усклађивање осталих Закона који се тичу ове области, на основу нових званично признатих медицинских и научних истраживања и открића релевантних здраствених истраживачких центара и институција о лековитим својствима канабиса последњих година у свету и примене нових метода лечењ

 

 1.   Сарадња са државним институцијама, научним и другим институтима и клиникама,       и        подршка за покретање научних и клиничких истраживања на     државном нивоу, као и на другим нивоима државне управе.

 

 1. Информисање грађана о правима на највишу здравствену заштиту и праву на физички и психички интегритет и на безбедност личности уз уважавање моралних, културних, религиозних и филозофских ставова, а у складу са Законом о здравственој заштити, члан 25. и на права пацијената на информисаност о новим признатим научним и медицинским достигнућима у свету, а у складу са Законом о правима пацијената и у складу са другим Законима Републике Србије.
 1. Информисање и пружање увида медицинским радницима и другим стручним лицима медицинске и фармацеутске струке, о новим признатим медицинским и научним истраживањима у примени алтернативних третмана у лечењу и ублажавање симптома тешких болести на основу најновијих признатих медицинских и научних студија о дејству канабиса и екстраката канабиса, а у складу са Кодексом професионалне етике Лекарске коморе Србије, члан 8 и у складу са Законом о психоактивним контролисаним супстанцама, члан 7, став 1 и 3.
 1.  Ширење свести о здравственој и социјалној штетности болести зависности свих типова, са нарочитим освртом на децу и омладину, а у складу са Уставом и законима Републике Србије.

 

Члан 3.

 

 

Ради остваривања својих циљева Удружeње нарочито:

1) Прикупља научну и медицинску литературу и студије о лековитим својствима и медицинској употреби канабиса и алтернативних начина лечења званично признатих медицинских и научних истраживања и открића релевантних здраствених истраживачких центара и институција и о томе редовно обавештава стручну медицинску, научну и фармацеутску јавност и остале релевантне институције

 

2) Покреће иницијативу за доношење новог и измене важећих законских прописа о употреби канабиса у медицинске сврхе у државним, научним и медицинским институцијама уз јавну расправу

 

3) Организује, самостално или заједно са другим организацијама, стручне скупове, презентације, семинаре и на друге начине информише јавност из области здравствене заштите и социјалних питања од стране признатих научних и медицинских стручњака из ове области ,учествује на  трибинама ,научним скуповима,обраћа се јавности  путем електронских и других медија .

 

4) Сарађује са институцијама на територији Србије којима је основна делатност здравствена заштита и социјална питања (Комисија за здравство и социјална питања Скупштине Србије, Црвени крст, Центар за социјални рад, Лекарска комора и остале релевантне институције), као и са осталим стручним удружењима,универзитетима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве здравственом заштитом и социјалним питањима

 

5)Организује различите културне и друге манифестације у циљу борбе против наркоманије и других болести зависности кроз које популарише здравствену културу и информише грађане о штетним последицама болести зависности, као и волонтерске активности подршке и помоћи како оболелим од болести зависности, тако и њиховим породицама, уз помоћ научних и медицинских стручњака

 

6)Удружење пружа медицинску ,правну и финансијску помоћ у складу са својим могућностима особама са посебним потребама.

 

7)Удружење се бави организацијом едукација ,трибина ,радионица,и сл. ради популаризације основног циља и упознавања шире јавности о бенефитима употребе индустријске конопље у свим гранама привреде ради економске користи за државу Србију.

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

 

Члан 4.

 

Назив Удружења је: “ ЛЕК лекализуј“, . Удружење има седиште у ВОГЊУ ,ул.Румска 5 б Општина Рума . Удружење своју делатност остварује на целој територији Републике Србије.

 

 

 

Члан 5.

 

Удружење може имати своје подружнице у другим местима и градовима на територији Републике Србије где Удружење има најмање три активна  члана .У другим градовима може имати своје канцеларије и водити пројекте и програме предвиђене овим Статутом  уз сагласност и одобрење Управног одбора Удружења.У остварењу својих циљева и задатака Удружење може сарађивати са друштвено-политичким организацијама ,другим удружењима,стручним и научним организацијама у земљи и иностранству у складу са овим  Статутом ,како према својим програмима и задацима ,тако и према актуелним и дугорочним државним стратегијама и програмима из области циља деловања.

 

 

ЧЛАНСТВО УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА

 

Члан6.

 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Удружење грађана има следеће врсте чланова:

-Редовни чланови

-Почасни чланови

 

1.Редовни члан може постати свако лице које прихвати циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења .

 

2.Почасни члан може бити свако физичко лице које својим посебним доприносом помогло развоју Удружења .Почасни чланови могу бити истакнуте личности из земље или иностранства ,из јавног,друштвеног.културног ,спортског,научног живота,као и стручњаци из разних области медецине.професори и други.Почасни члан није члан Скупштине Удружења и нема право гласа.Малолетно лице не може се учланити у Удружење.

 

Члан7

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина  и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању,

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана ,непоштовања одредби овог Статута или нарушавањем угледа Удружењу

Чланство нарочито престаје уколико се установи да је члан продавао уље од канабиса или било коју трговину урадио са канабисом.Пошто циљ овог Удружења није никаква материјалана корист него активност у легализацији канабиса у медецинске сврхе свака друга активност која није у овом духу биће осујећена и кажњена искључењем из Удружења.

Олуку о престанку чланства доноси Скупштина на образлођен предлог Управног одбора Удружења .

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднео предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНСТВА

 

Члан8)

 

Члан удружења има право да:

 

1)равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2)непосредно учествује у одлучивању на Скупштини ,као и преко органа Удружења;

3)бира и буде биран у органе Удружења;

4)буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан Удружења дужан је да :

1)активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2)учествује,у складу са интересовањем ,у активностима Удружења;

3)плаћа чланарину;

4)обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан9)

 

Органи Удружења су Скупштина ,Управни одбор и Надзорни одбор.Функцију заступника врши Председник Управног одбора а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

 

Члан10)

 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови .

Скупштина се редовно састаје једном годишње.Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора ,као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине ,Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају образлоњити  питања чије се разматрање предлаже,

 

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора ,писаним обавештењем или електронским путем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.Седницом председава председник или лице које буде јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

 1. Доноси план и програмУдруђења;
 1. Усваја Статут ,као и измене и допуне СтатутаУдружења;
 1. Усваја друге опште акте Удружења;
 1. Бира и разрешава чланове Управног одбора;
 1. Разматра и усваја,најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 1. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
 1. Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења.;
 1. Одлучује о удруживању у савез и друге асоцијације у земљи и иностранству;

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова,

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.За одлуку о изменама и допунама Статута ,статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан11)

 

Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

 

Управни одбор има три члана које бира и опозива Скупштина.Мандат чланова Управног одбора траје четири  година и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из редова својих чланова бира председника и заменика председника.

 

Члан12)

 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права  и дужност финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да ,у одсуству председника Управног одбора ,заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан13)

 

Управни одбор:

 1. Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења.
 1. Организује редовно обављање делатности Удружења;
 1. Поверава посебне послове појединим члановима;
 1. Доноси финансијске одлуке;
 1. Олучује о покретању поступка за измене и допуне Статута ,сопственом иницијативом или на предлог најмање једне трећине чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна ,који подноси Скупштини на усвајање;
 1. Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 .став 2.Закона о Удружењима и,по потреби ,одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
 1. Одлучује о другим питањима за која нису,законом или овим Статутом ,овлашћени други органи Удружења;
 1. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половима чланова ,а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

 

Члан14)

 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима ,без одлагања ,обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана који бира Скупштина .Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

 

Члан15)

 

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења,непосредно,интерно, или путем интернет публикација ,односно путем саопштења за јавност,или на други примерен начин

Годишњи обрачун и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

 

 

Члан16)

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине ,о чему одлуку доноси Скупштина.

 

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА.

 

Члан17)

 

Удружење прибавља средства од чланарине ,добровољног прилога,донација и поклона,финансијских субвенција,и на дуги законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите животне средине ,као и продајом секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење ђивотне средине и производа насталих у оквиру едукативних радионица.

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

 

Члан18)

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине када престану услови за остваривање циљева Удружења ,као и другим случајевима предвиђени законом.

 

 

 

 

 

ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ УДРУЖЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА УДРУЖЕЊА

 

Члан19)

 

У случају престанка рада ,имовина Удружења пренеће се на домаће непобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева ,односно Скупшптина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преносиу складу са законом.

 

ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА

 

Члан20)

Симболи визуелног идентитета Удружења су лого и печат Удружења.

Лого Удружења садржи име Удружења и има следећи изглед.

 

 

Удружење има печат округлог облика и на њему ћириличним писмом пише

-У центру печата „ ЛЕК лакализуј „

-У кругу уз ивицу печата „УДРУЖЕЊЕ  ГРАЂАНА ВОГАЊ „

Члан 20)

 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан21)

 

Овај Статут ступа на снагу     даном његовог усвајања на  Скупшптини Удружења.

 

Председник оснивачке скупштине

 

Удружења

 

…………………………………………………………

Саша Колонџија